Algemene voorwaarden

Please note our terms & conditions are only available in Dutch.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene voorwaarden telkens het volgende verstaan:

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2 Gastheer/gastvrouw

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadienst(en)

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de Algemene voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde

De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.8 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.9 Groep

Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.10 Individu

Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.11 Kurken- en keukengeld

Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

1.12 Annulering

De online, telefonisch of via e-mail, door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.13 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1                  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dinner in Motion B.V. (Dinner in Motion) en alle overeenkomsten tussen Dinner in Motion en haar wederpartij.

2.2                  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn bindend als Dinner in Motion daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

2.3                  De Algemene voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

 

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1                  Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2                  Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3                  Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

3.4                 De totstandkoming van de horecaovereenkomst, bij 1 tot 10 gasten, wordt gestart zodra de reservering is bevestigd. Bij groepen (vanaf 10 personen), een Corporate Dinner, een Besloten Dinner en een special is dit wanneer de (aan)betaling is voldaan.

 

Artikel 4 Optierecht

4.1                        Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig een reservering tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

4.2                  De reservering is pas definitief als er een ondertekende offerte is ingezonden en of een vooruitbetaling is gedaan volgens de condities van het horecabedrijf

4.3                  Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur zoals vermeld op de offerte of e-mail is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

 

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

5.1                  Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

5.2                  Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.

De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

5.3                  Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4                  Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5                  Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6                  Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

 

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1                  De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2                  De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

 

Artikel 7 Reserveren

7.1                  Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7.2                  Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

 

Artikel 8 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

8.1                  Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

 

Artikel 9 Annuleringen

9.1                  Annulering door klanten, algemeen

9.1.1              De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren. Als een klant niet uiterlijk op het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf alsnog gedeeltelijk uitvoering geven aan de horecaovereenkomst. De klant zal dan te allen tijde het volledige bedrag van de uitgevoerde diensten moeten betalen.

9.1.2              Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3.             Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4             Het is mogelijk om een reservering online, telefonisch of via mail te annuleren. Tot 17:00 op de dag voorafgaand aan de reservering is annuleren kosteloos. Daarna behoudt het horecabedrijf het recht om een bedrag van €50,- per no show of geannuleerd persoon in rekening te brengen. Bij annulering van een reservering is er geen restitutie van de reserveringskosten mogelijk.

9.2                 Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt door een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

  1. Indien een menu is overeengekomen:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 50%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 60%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 85%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 100%

9.2.2              Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten bovenstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2.3              Voor een reservering vanaf 10 personen (een groep) vraagt het horecabedrijf altijd een aanbetaling van 50% van de totale reserveringswaarde. Dit om de reservering te garanderen. Indien deze aanbetaling niet voldaan is binnen de afgesproken termijn (zoals vermeld op de factuur), is het horecabedrijf genoodzaakt de reservering te annuleren.

9.2.4              Bij het annuleren van een groepsreservering is er geen restitutie van de reserveringskosten mogelijk.

9.3                  Annulering andere horecaovereenkomsten:

9.3.1              Onder andere horecaovereenkomsten wordt verstaan een Corporate Dinner, Besloten Dinner en Specials.

9.3.2              Voor annulering van een Corporate Dinner of een Besloten Dinner gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
Meer dan 1 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 50%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

9.3.3              Bij Specials, bijvoorbeeld tijdens een groot stedelijk event, met kerst of in samenwerking met een gastchef, wordt er een aanbetaling gevraagd van de volledige reserveringswaarde. Deze reserveringen zijn tot 14-dagen van te voren te annuleren. De aanbetaling wordt bij tijdig annuleren terug gestort op de rekening van de gast. Bij annulering van een Special binnen 14-dagen is er geen restitutie mogelijk vanuit het horecabedrijf.

9.3.4               Bij annulering van een Special brengen wij 2,5% administratiekosten in rekening over de totale waarde van de transactie.

9.4                  Annulering door het horecabedrijf

9.4.1           Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig een reservering tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

9.4.2              Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca-diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.4.3              Het horecabedrijf is bevoegd om groepsreserveringen, besloten diners en corporate diners te annuleren indien het hiervoor zwaarwegende en of commerciële belangen heeft.

Artikel 10 Waarborgsom en vooruitbetaling

10.1               Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2               Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

10.3               Het horecabedrijf kan vooruitbetalingen en aanbetalingen verlangen, deze dienen strikt volgens de betaalcondities van het horecabedrijf te worden voldaan.

10.4               Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

10.5               Een reservering is pas definitief wanneer de vooruitbetaling is ontvangen door het horecabedrijf.

10.6               Indien er geen tijdige vooruitbetaling is gedaan door de klant is het horecabedrijf automatisch bevoegd zonder dat hiervoor de klant in kennis hoeft te worden gesteld om de horecaovereenkomst te annuleren en vervalt de reservering direct.

 

Artikel 11 Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1               Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

12.2               Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.3               Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.4               Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.5               Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6               Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7               Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1               De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1               De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

14.2               Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3               Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4               De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5               Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6               Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum of anders vermeld op de factuur aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7               Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het horecabedrijf bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.8               Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9               Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10             Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:

  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom

14.11             Betaling geschiedt in Euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12             Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1               Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2               Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

16.1               In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.

16.2               Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

16.3               Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

 

Artikel 17 Kurken- en keukengeld

17.1               Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

17.2               De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1               Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2               In geval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3               Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4               De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 19 (Audio)visuele opnames

19.1               Tijdens de show van Dinner in Motion kunnen er audiovisuele opnames gemaakt worden bestemd voor publicatie op internet of televisie.  Door het bezoek aan de show stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Dinner in Motion b.v.

19.2               Dinner in Motion is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat

19.3               Dinner in Motion het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden voor eventueel diefstal, verlies of schade. Er mogen geen beeld- of geluidopnamen worden gemaakt ten tijde van de show. Toegang tot de show van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zal enkel mogelijk zijn onder begeleiding en verantwoording van de ouder(s) en/of wettelijke voogd.